Bestyrelsesmøde 19 feb

Bestyrelsesmøde d. 19.Februar 2019 hos formanden.

Referat.

DAGSORDEN.

1. Ansøgning til § 18.

2. Lydproblemer i Medborgerhuset.

3. Evt.

Ad 1. 

Jacob Lenz udfylder ansøgningsskema til Samsø Kommune om tilskud til indkøb af 8 nye spilleborde. Frist for indsendelse er 15. Marts.

Ad 2.Mange af medlemmerne har klaget over støjniveauet i Medborgerhuset der generer bridgespillet. Det har bestyrelsen taget til efterretning og vil forsøge at rette op på dette ved at foreslå de ansvarlige for Medborgerhuset at der investeres i lydisolering af lokatet, så det bliver mere behageligt at spille i lokalet. Formanden taler med Niels Henrik Nielsen om problemet.

Evt.

Et medlem har i løbet af sæsonen mistet sin faste makker, og er derfor nu suppleant, har bedt om kontingentfritagelse. Bestyrelsen har vedtaget, at man som suppleant fritages for kontingentbetaling. Beslutningen er gældende fra næste bridgesæson.

Karen Bendtsen har påtaget sig at udskifte dårlige spille - og meldekort.

Ref.: IØV. 

Bestyrelsesmøde 7. august

Bestyrelsesmøde 7. August 2019

Til stede var: Carl Rasmussen, Jacob Lenz og Inge Vadstrup.

Dagsorden:

1. Den kommende generalforsamling .

2. Evt.

Ad 1.

Generalforsamlingen er fastsat til 5. September kl. 18.00.

Jacob Lenz forelagde regnskabet som viser et pænt overskud. Regnskabet sendes videre til revisorerne.

Ad 2.

Der er indkøbt 4 nye spilleborde, og 2 mere indkøbes i løbet af september.

Jacob Lenz har undersøgt muligheden for lyddæmpning af lokalet vi spiller i, og har fundet frem til ophængning af Ecophan Solo, som skulle være meget effektivt. Carl Rasmussen og Jacob Lenz tager et møde med lederen af Medborgerhuset Niels Henrik Nielsen om dette.

Jacob Lenz sørger for annonce i Samsø Posten vedr. generalforsamlingen.

Ref.: IØV

Generalforsamling 5. september

GENERALFORSAMLING I SAMSØ BRIDGEKLUB D. 5. SEPTEMBER 2019.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af fremlagt regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Evt.

Til stede var 25 medlemmer.

Ad 1.

Dirigent Solvejg Waldstrøm.

Ad 2.

Formanden Carl Rasmussen aflagde beretning og omtalte bl.a. at der er søgt midler til indkøb af nye borde. Klubben fik bevilget 9.000,- kr. Det beløb rækker til indkøb af 6 borde. Der er indkøbt 4 borde. Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3.

Kasserer Jacob Lenz fremlagde regnskabet som viste et overskud på 190,00 kr. Egenkapital:16.897 kr. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4.

Kontingentet er uændret 150,00 kr.

Ad 5.

Grundet beklagelser over støjniveauet har bestyrelsen drøftet dette. Formanden og kassereren har drøftet problemet med lederen af Medborgerhuset. Der arbejdes videre med sagen, og størstedelen af medlemmerne var indforstået med at klubben bruger 4.500,- kr af klubbens midler på lyddæmpende foranstaltning. Forslaget blev godkendt.

Ad 6.

Bestyrelsen ville gerne tilbage til 5 personer i bestyrelsen, og bad om forslag. Carl Rasmussen, Jacob Lenz og Inge Vadstrup var villige til genvalg. Harald Sørensen og Lars Biørn-Henriksen blev foreslået og valgt til bestyrelsen.

Suppleant: Werner Herter. Revisorer: Anette Vieler og Anette Kokkendorf.

Bestyrelsen konstituerer sig på et senere møde.

Ad 7.

Intet.

Ref.: IØV.

 

Referat 20. september

Bestyrelsesmøde

fredag den 20. september 2019 kl. 15.00

hos Carl Rasmussen

 

Mødt: Carl Rasmussen - Jacob Lenz - Harald Sørensen - Lars Biørn-Henriksen

Ikke mødt: Werner Herter

Inge Vadstrup kom 15.45

 

1. Konstituering: formand Carl Rasmussen

kasserer Jacob Lenz

sekretær Harald Sørensen

 

2. Juleafslutning: torsdag den 12. december

 

3. Opstart efter nytår: torsdag den 9. januar

 

4. Lokale: Lydisolering i Medborgerhuset og mulighed for andre lokaler blev drøftet. Bestyrelsen finder det mest realistisk at vi bliver i Medborgerhuset. Finansiering af isolering må overvejes.

 

5. Turneringstilrettelæggelse: Jacob fortsætter - Werner melder fra - Lars træder til

 

6. Bestyrelsen: Inge Vadstrup, som er almindeligt bestyrelsesmedlem, ønsker at bytte med Werner Herter, som er suppleant. De fremmødte håber at Werner vil acceptere.

Werner har efterfølgende accepteret.

 

Mødet sluttede 16.15.

 

Dette referat er skrevet af Harald Sørensen

Referat 6. november 2019

Referat af

 Bestyrelsesmøde hos Jacob Lenz onsdag den 6. november 2019 kl. 12.00

 Fra bestyrelsen mødte: Werner Herter, Lars Biørn-Henriksen, Carl Rasmussen, Jacob Lenz og Harald Sørensen

 Eneste punkt på dagsordenen var juleafslutningen torsdag den 12. december kl. 18.00 i Medborgerhuset.

 Werner taler med Medborgerhuset om traktement.

 Jacob sørger for:

1. underholdning med videre på samme niveau som sidste år

2. fællesturnering

 Uden for dagsordenen drøftedes støjproblemer i lokalet. Et af problemerne er støj fra stolene. Carl sætter efter aftale med Medborgerhuset forsøgsvis dupper under benene på nogle af dem.

 Dette referat er skrevet af Harald Sørensen

Referat 071020

Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2020 kl. 10.30 hos Carl Rasmussen, Strandparken

Mødt: Carl Rasmussen - Jacob Lenz - Harald Sørensen - Lars Bjørn-Henriksen - Solveig Waldstrøm

Ikke mødt: Werner Herter

 

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen:

    formand  Lars Bjørn-Henriksen

    kasserer  Werner Lenz

    sekretær Harald Sørensen

    menigt medlem Carl Rasmussen

    menigt medlem Solveig Walstrøm

Lars Bjørn-Henriksen lovede at aftale en julefrokostdato med Medborgerhuset

Dette referat er skrevet af Harald Sørensen