Bestyrelsesmøde 3. juli 18

Til stede var: Jacob Lenz, Helge Mide, Solvejg Waldstrøm, Werner Herter og Inge Vadstrup.

Formanden Jacob Lenz indledte mødet med at meddele, at han ønskede at fratræde bestyrelsen med øjeblokkelig varsel , på grund af en del medlemmers utilfredshed og ønske om fornyelse i klubben.

Den øvrige bestyrelse valgte at følge formandens beslutning af samme grund.

Referat med denne meddelelse lægges på Bridgeklubbens hjemmeside, og Jacob Lenz giver besked om dette til Grete Buhr , som er suppleant.

I annoncen om indkaldelse til generalforsamling meddeles bestyrelsens beslutning.

De afgående bestyrelsesmedlemmer ønske det bedste for Samsø Bridgeklubs fremtid, da det er et fantastisk aktiv for øen.

Klubben, som har eksisteret siden 1952 har altid haft et godt ry.

Inge Vadstrup

Generalforsamling 6. september 2018

Her mangler et referat af generalforsamlingen, hvor det ikke var muligt at sammensætte en bestyrelse, og hvor det blev besluttet at afholde en ekstraordinær generalforsamling med det formål at ændre §9, så en bestyrelse kunne bestå af kun 3 medlemmer

Ekstraordinær generalforsamling 27. september 2018

Ekstraordinær generalforsamling i SAMSØ BRIDGEKLUB torsdag d. 27. September 2018.

DAGSORDEN:

FORSLAG TIL ÆNDRING AF § 9.

Til stede var 21 medlemmer.

Man drøftede forslaget om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3 personer.

Der var lidt delte meninger om ændringen, men imidlertid blev alle klar over, at det på nuværende tidspunkt er svært at få 5 medlemmer til at stille op til bestyrelsen.

Man vedtog enstemmingt en tekst hvor bestyrelsen kan bestå af minimum 3 medlemmer og maksimum 5 medlemmer. Det vil således være muligt, på nuværende tidspunkt, at danne en bestyrelse på 3 personer, og på sigt udvide bestyrelsen til max 5 personer.

Efterfølgende var der diverse forslag til emner til bestyrelsen. Jacob Lenz og Inge Vadstrup gav tilsagn om at stille op, såfremt andre ikke ønskede at stille op, og under forudsætning af, at et tredje medlem ville tage formandsposten. Carl Rasmussen indvilgede i at overtage formandsposten.

De tre blev valgt til ny bestyrelse. Carsten Westermann blev valgt til suppleant. Revisorerne Annette Kokkendorf og Annette Vieler blev genvalgt som revisorer.

Ændringen af §9 er tilføjet Bridgeklubbens vedtægter. som også kan læses på klubbens hjemmeside, men for god ordens skyld også tilføjes her.

§ 9.

Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maksimum 5 medlemmer, valgt for 2 år, hvoraf den ene halvdel sfgår eller genvælges det ene år, og den anden halvdel det følgende år. Der vælges hvert år en supplieant til bestyrelsen. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold. Den har den umiddelbare ledelse af klubbens anliggender og forvaltning af den ejendele og formue under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv, blandt sine medlemmer, hvem der skal være hhv. formand, aksserer m.n.

Vedtaget d. 27. September 2018

Der var en positiv stemning, og flere af klubbens medlemmer gav tilsagn om hjælp ved bl.a. udarbejdelse af spilleplaner, opstilling af borde og andet forefaldende arbejde på bridgeaftenerne.

REF.: IØV.

 

Bestyrelsesmøde 30. okt 2018

 

 

Bestyrelsesmøde d. 30. Oktober 2018.

Til stede var: Carl Rasmussen, Jacob Lenz og Inge Vadstrup.

Dagsorden:

1. Konstituering.

2. Drøftelse og fastsættelse af julearrangement.

3. Evt.

Ad 1.

Formand: Carl Rasmussen.

Kasserer:  Jacob Lenz.

Sekretær: Inge Vadstrup.

Ad 2.

Julearrangementet blev fastsat til d. 13. December. Det praktiske i forbindelse med arrangementet, bl.a. aftale om mad og indkøb af præmier, er fordelt mellem bestyrelsens  medlemmer.

I stedet for bankospil laves en anden form for udlodning, ligesom der vil være mulighed for mandelgaver.

Ad 3. 

Man drøftede muligheden for at gøre spilleaftenerne lidt mere sociale f.eks. ved at henlægge kaffepausen til cafeen, hvor der kan drikkes kaffe ved mindre borde. Inge Vadstrup vil drøfte dette med Medborgerhusets ledelse.

Første spilleaften i det nye år er fastsat til d. 10. Januar.

 

Ref.: IØV.