Bestyrelsesmøde 20. Maj 2017.

DGSORDEN:

1. Medlemmer på valg.

2. Undervisning i efteråret.

3. Annoncer om start og undervisning.

4. Turneringsformer ved 6 / 7 borde.

5. Turneringsleder efterår og forår.

6. Afløsere som turneringsledere - optræning.

Ad 1.

på valg er : Jacob Lenz, Solvejg Waldstrøm og Helge Mide. Alle er villige til genvalg.

Ad .

Helge Mide er villig til at under vise både nye og nuværende medlemmer ved et antal på max 8 personer.

Ad 3.

På mødet i august aftales annoncering om hhv. start og opfordrinG til nye medlemmer.

Ad 4.

Efter en grundig drøftelse af turneringsformer vedtog man at der spilles i en A og B række, da det er opfattelsen, at det er det medlemmerne ønsker.

Ad 5.

Helge Mide er turneringsleder i forårsperioden, og Jacob Lenz er turneringsleder i efterårsperioden.

Ad 6.

Som afløsere for turneringslederne foreslog man ar spørge Alice og Arne Liltorp, som velvilligt har hjulpet i sæsonen 2016/2017.

Næste møde er aftalt til mandag d. 7. August kl. 17.00 hos Inge Vadstrup.

Ref.: IØV.

Bestyrelsesmøde 7 aug 2017

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. August 2017.

Til sted var : Helge Mide, Solvejg Waldstrøm, Werner Herter og Inge Vadstrup.

Den nye bridgesæson starter d. 7. September kl, 18.00. Solvejg Waldstrøm sørger for annonce i Samsø Posten d. 17. August.

I forbindelse med annoncen vil Solvejg Waldstrøm og Inge Vadstrup udarbejde en pressemeddelelse der dels erindrer om mødet, men også opfordrer nye spillere til at melde sig ind i Bridgeklubben.

Der forventes / ønskes en start med 40 medlemmer.

Kontingent foreslås uændret på 150,00 kr. for den kommende sæson.

Solvejg Waldstrøm står for opkrævning af kontingent, som betales på første mødeaften, eller kan overføres til kontonr.: 6260 1256381. Der opfordres til bankoverførsel, da det vil forenkle betalingen for alle parter.

Helge Mide aftaler brug af lokalet med Medborgerhuset.

Jacob Lenz fremlagde regnskabet fra sidste sæson, som viser et lille overskud.

Werner Herter vil lægge meddelelse om Bridgeklubben ud på Facebook.

Ref.: IØV.

 

Referat bestyrelsesmøde 19.okt 2017

Bestyrelsesmøde d. 19. Oktober 2017.

Dagsorden.

1. Eksklusion af medlemmer.

2. Juleafslutning 2017.

3. Evt.

Ad 1. Foranlediget af en henvendelse til et bestyrelsesmedlem, drøftede bestyrelsen klubbens regler for eksklusion, som bl.a. siger at eksklusion kun kan gennemføres såfremt et medlem ikke overholder Samsø Bridgeklubs regler. Indtil videre har der ikke været brug for denne paragraf.

Ad 2. Juleafslutningen er fastsat til torsdag d. 14. December kl. 18.00. I stedet for bankospil, vil Samsø Bridgeklub yde et tilskud til middagen, som vil bestå af andesteg og ris a la mande m/ mandelgave,

Solvejg Waldstrøm aftaler mad og pris med Medborgerhuset.

Ad 3. Her drøftedes de nye bankregler i forbindelse med ændring af adgang til klubbens bankkonto. Jyske Bank krævet 1.000,- kr for at skifte adgang til klubbens konto. Man vedtog at undersøge mulighed og pris for et evt. bankskift.

Ref. IØV.