Generalforsamling 10.09.2015

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af fremlagt regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisorer.
  7. Evt.

Til stede var 38 medlemmer.

Ad 1. Dirigent: Jytte Vadstrup. Referent: Inge Vadstrup.

Ad 2. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt uden kommentarer. Formandens beretning lægges særskilt ind på siden, efter referatet. I forlængelse af formandens beretning, redegjorde Lone Jensen om Bridgemate og om ansøgning til DANSKE BANK  til evt. indkøb af Bridgemate.Der er bevilget kr. 10.000,-.  Man bad om en tilkendegivelse fra medlemmerne om deres indstilling til indkøb af dette materiale. Flertallet ønskede ikke dette. Lone Jensen vil derfor tilbagebetale beløbet til DANSKE BANK.

Ad 3. Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et overslud på kr. 3.307,60, i beløbet indgår kr. 1.562,00 som er sponsoreret af COOP. Regnskabet godkendtes.

Ad 4. Kontingentet er uændret kr. 150,00.

Ad 5. Ingen indkomne forslag.

Ad 6. Lise Gommesen, Lone Jensen og Jacob Lenz var på valg, de 2 førstnævnte ønskede ikke genvalg. Jacob Lenz var villig til genvalg. Carsten Westermann var ikke på valg, men ønskede af private årsager at udtræde af bestyrelsen.

Til bestyrelsen genvalgtes: Jacob Lenz, og nyvalgte blev: Solvejg Waldstrøm, Henrik Andersen og Helge Mide.

Suppleant: Grethe Buhr. Revisorer: Grethe Snedker og Anette Kokkendorf.

Evt. Der vil igen i år, såfremt der er tilslutning, blive undervisning for begyndere af Jytte og Svend Vadstrup, og for øvede af Helge Mide.

Ref.: IØV.