Bestyrelsesmøde 2015/16 Referat

Til stede var : Solvejg Waldstrøm, Henrik Andersen, Helge Mide, Jacob Lenz og Inge Vadstrup.

DAGSORDEN:

 1. Konstituering.
 2. Drøftelse og fastsættelse af julearrangement.
 3. Evt.

Ad 1.

Formand: Helge Mide.

Næstformand: Solvejg Waldstrøm.

Kasserer: Jacob Lenz.

Dekretær: Inge Vadstrup.

Turneringsansvarlig : Jacob Lenz og Henrik Andersen.

Ad 2.

Julearrangementet blev fastsat til d. 10. December. Sidste spillested inden jul er d. 17. December.

Ad 3.

Undersøger muligheden for at opsætte opslagstavle til brug for informationer om praktiske og etiske regler til klubbens medlemmer.

Helge Mide starter undervisning for øvede bridgespillere d. 14. Oktober kl. 19.00 i Medborgerhuset.

Der bør skaffes nye medlemmer til klubben. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder, som overvejes.

Bridgeresultater kan læses på Hjemmesiden, og meddeles fortsat i Samsø Posten.

I 2016 er Henrik Andersen og Inge Vadstrip på valg.

I 2017 er Solvejg Waldstrøm, Jacob Lenz og Helge Mide på valg.

Ref.: IØV.

 

REFERAT fra bestyrelsesmøde d. 18. August 2016.

Til stede var:  Helge Mide, Jacob Lenz, Solvejg Waldstrøm og Inge Vadstrup.

Den nye bridgesæson starter d. 8. September med generalforsamling kl.18.00. Annonce desangående i Samsø Posten d. 18.August 2016.

Der forventes start med 40 medlemmer.

kontingent foreslås uændret 150,00 kr for den kommende sæson.

Jytte Vadstrup har tilbudt at undervise nye medlemmer fra 27.September. Helge Mide er også villig til at undervise nuværende spillere, såfremt der er ønske herom.

Kassereren fremlagde regnskabet, som viser et overskud. Overskuddet foreslås bl.a. anvendt til køb af nye kort.

På valg til bestyrelsen er: Henrik Andersen, som ikke ønsker genvalg. Og Inge Vadstrup er villig til genvalg.

Sippleant:Grethe Buhr.

Ref.:IØV.

 

 

 

 

Generalforsamling september 2016

Referat fra Generalforsamling d. 8. September 2016.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisorer.
 7. Evt.

Ad 1.

Dirigent: Anettet Kokkendorff. Referent: Inge Vadstrup.

Ad 2.

Formandens beretning blev godkendt. Omhandlede bl.a. undervisningsaftener med Jytte Vadstrup og Helge Mide. Tidigere omtalt i referat fra bestyrelsesmøde.

I sidste sæson var der 40 medlemmer, forventer det samme antal i den kommende sæson.

Bridgeklubben får tildelt plads på Medborgerhusets opslagstavle.

Ad 3.

Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et overskud på kr. 1.575,00. Egenkapital: Kr. 12.359,00. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4.

Kontingent uændret kr. 150,00.

Ad 5.

Et forslag om forlængelse af kaffepausen blem fremlagt. Flertallet ønskede en kaffepause af 15 minutters varidhed. Bestyrelsen vil forsøge at få kaffepausen indpasset således, at alle drikker kaffe samtidig.

Ad 6.

Henrik Andersen og Inge Vadstrup var på valg. Henrik Andersen ønskede ikke genvalg. Foreslået og valgt blev Werner Herter. Inge Vadstrup blev genvalgt. Suppleant: Genvalg af Grethe Buhr. Revisorer: Grethe Snedker ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Anette VIeler. Anette Kokkendorff blev genvalgt.

Ad 7.

Intet.

Ref. IØV.

Bestyrelsesmøde september 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20.09.2016.

Til stede var: Solvejg Waldstrøm, Helge Mide, Jacob Lenz, Werner Herter og Inge Vadstrup.

DAGSORDEN.

 1. Konstituering.
 2. Drøftelse og fastsættelse af julearrangement.
 3. Evt.

Ad 1.

Formand: Helge Mide. Næstformand: Solvejg Waldstrøm.

Kasserer: Jacob Lenz. Sekretær: Inge Vadstrup.

Turneringsansvarlige: Jacob Lenz og Helge Mide. Werner Herter træder til når, og hvis, Jacob Lenz og Helge Mide er forhindret.

Ad 2.

Julearrangementet blev fastsat til d. 15. december, og er samtidig sidste spilleaften inden jul. Det praktiske vedr. arrangementet er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Ad 3.

Der bliver indkøbt nye spillekort og nye grønne mapper.

Bestyrelsen overvejer et arrangement for at tiltrække flere medlemmer.

 

Ref.: IØV.