Nye Vedtægter vedtaget på generalforsamling i september 2014

Revideret 2018 og 2020 2024

VEDTÆGTER

for

SAMSØ BRIDGEKLUB

§1

Sansø Bridgeklub, som blev stiftet i Tranebjerg i 1952, er hjemmehørende i Samsø kommune.

§2

Klubbens formål er afholdelse af ugentlige spilleaftener for medlemmerne, samt gennem undervisning og andre arrangementer at skabe interesse og kendskab til bridge.

§3

Klubben er på nuværende tidspunkt ikke tilknyttet Danmarks Bridgeforbund, men spiller efter forbundets regler.

§4

Som aktivt medlem kan optages enhver, der kan og vil overholde klubbens love og regler. Er der i en periode ikke plads til flere aktive medlemmer, kan man optages på venteliste.

§5

Kontingentet vedtages på den årlige generalforsamling. Ud over det årlige kontingent, som betales i september, forventes det på nuværende tidspunkt, at medlemmerne støtter medbogerhuset ved køb af kaffe og andet. Betaling af det vedtagne kontingent er en forudsætning for medlemskab.

§6

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Medlemmet har desuden krav på, at sagen kan endelig afgøres på den førstkommende generalforsamling. Beslutning på generalforsamling kræver samme majoritet, som ændring af vedtægter.

§7

Generalforamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes sædvanligvis på første spilleaften i september. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted skriftlig på hjemmeside og ved annoncering med 3 ugers varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når en tredjedel af medlemmerne forlanger det.

§8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter :

1) Valg af dirigent og referent.

2) Formandens beretning for det forløbne år.

3) Godkendelse af det reviderede regnskab.

4) Fastsættelse af kontingent.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleant og revisor.

§9

Bestyrelsen består af minumum 3 medlemmer og maksimum 5 medlemmer, valgt for 2 år , hvoraf den ene halvdel afgår eller genvælges det ene år, og den anden halvdel det følgende år. Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold. Den har den umiddelbare ledelse af alle klubbens anliggender og forvaltning af dens ejendele og formue under ansvar for generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer, hvem der skal være formand, kasserer m.m.

§10

§11

Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget§12

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes uanset de fremmødtes antal.


§13


Ved klubbens opløsning skal klubbens ejendele sælges bedst muligt, og den samlede formue overgå til en anden almennyttig dansk forening, besluttet på generalforsamlingen.Klubbens regnskabsår går fra 1 august til 31 juli. Det årlige regnskab undergives revision af minst 1 valgt revisor, der er valgt for 2 år.

Klubben har en foreningskonto. Ansvarlig for klubbens konto og økonomi er klubbens til hver tid siddende kasserer og formand.